Algemene voorwaarden

Geldig per 1 januari 2020

 

Kim Spapens

KvK-nummer: 70504962

BTW-ID: NL002359575B11

 

Definities

 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
 • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 • Opdrachtnemer: Kim Spapens, KvK 70504962, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Fotograaf: Kim Spapens, KvK 70504962, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Particuliere opdrachtgever: een opdrachtgever die niet een bedrijf of organisatie vertegenwoordigt of hieraan is verbonden in het kader van de opdracht.
 • Ontbinden: beëindigen van de overeenkomst
 • Schriftelijk: papieren of elektronische communicatie zoals e-mail.

 

Voorwaarden

 1. Een opdracht kan zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Steeds zijn hierbij dezelfde voorwaarden van toepassing.
 2. Bij een opdracht waarvoor de opdrachtnemer geacht is buiten de bebouwde kom van de gemeente Gilze-Rijen of de stad Tilburg aanwezig te zijn, kan de opdrachtnemer kilometerkosten à €0,19 berekenen. Hierbij wordt uitgegaan van de kilometers vanaf het bedrijfsadres te Rijen.Hiernaast is de opdrachtnemer gerechtigd extra kosten te berekenen voor lange reisafstanden. Over het doorberekenen van deze kosten wordt voor het sluiten van de overeenkomst gecommuniceerd.
 3. Indien de opdrachtgever ontevreden is over het product of de dienst die is geleverd, dient hij de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit dient binnen 7 dagen na de levering te gebeuren. Aanpassingen na deze periode worden apart gefactureerd.Indien er sprake is van actuele bijdragen, zoals voor nieuwsmedia, geldt dat eventuele aanpassingen uiterlijk voor de deadline van de uitgave of uitzending van het medium moeten worden gedaan. De opdrachtgever dient eventuele aanvragen voor aanpassingen op een redelijke termijn voor de uitgave of uitzending te doen.
 4. De opdrachtgever heeft recht op één herziening van het product na de levering. Iedere verdere herziening zal apart worden gefactureerd.In het geval van de levering van een foto(serie) kan de opdrachtgever niet meer veranderen van keuze voor (een) foto(‘s) zodra de opdrachtnemer is begonnen met de bewerking van de foto(‘s).
 5. De ideeën voor ieder product of dienst en de toelichting daarop, die in een offerte of in een mondeling of schriftelijk voorstel worden gedaan, blijven eigendom van Kim Spapens. Indien u deze middelen gebruikt zonder schriftelijke toestemming, kan bij inbreuk op dit auteursrecht een schadevergoeding worden gevorderd.
 6. Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 7. Een offerte is vrijblijvend en blijft veertien dagen geldig. Hetzelfde geldt voor een mondeling of schriftelijk voorstel.
 8. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of niet geheel betaald, blijven alle rechten bij Kim Spapens.
 9. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Kim Spapens niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. De opdrachtnemer heeft wel recht op betaling van de tot dan toe verrichte arbeid.
 10. De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving door onjuistheden of onzorgvuldigheden tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de opdrachtnemer. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart de opdrachtnemer ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.
 11. De opdrachtnemer, Kim Spapens, heeft het volledige auteursrecht over alle geleverde diensten en producten. Bij levering van de producten heeft de opdrachtgever de toestemming om deze eenmalig te publiceren voor het overeengekomen gebruik.
 12. De levering van de producten vindt plaats zoals afgesproken bij het sluiten van de overeenkomst.
 13. De opdrachtnemer heeft het recht om het geleverde product elders te publiceren, bijvoorbeeld op een eigen website, in een portfolio, op eigen sociale media of in vakbladen. Wanneer nadrukkelijk wordt gevraagd het product/de producten niet te publiceren, is de opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te brengen voor de opdracht.
 14. Indien de opdrachtgever het geleverde product opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm, heeft de opdrachtnemer het recht om hiervoor een schadevergoeding in rekening te brengen. Per extra publicatie kan maximaal 100% van het overeengekomen tarief van de oorspronkelijke opdracht worden gerekend.
 15. Elk gebruik van een product of dienst dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. De opdrachtnemer is gerechtigd om hiervoor een schadevergoeding in rekening te brengen.
 16. Bij een ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de opdrachtnemer op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de tijd die hierin is gestoken.
 17. Indien in het geval van een inbreuk op het auteursrecht een grote materiële of immateriële schade is geleden, is de opdrachtnemer gerechtigd om de schade op de opdrachtgever te verhalen, ook als de schadevergoeding meer bedraagt dan in deze voorwaarden genoemde bedragen. Ook indien een schadevergoeding is gevorderd, behoudt de opdrachtnemer het recht om op de Auteurswet gebaseerde acties ondernemen, zoals beslaglegging of het eisen van rectificatie.
 18. De betalingstermijn is veertien dagen na de facturering. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.
 19. Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden worden tijdig – uiterlijk op de dag dat de voorwaarden van kracht worden – en schriftelijk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever medegedeeld.
 20. Indien een wijziging in de algemene voorwaarden niet schriftelijk is medegedeeld aan de opdrachtgever gelden de algemene voorwaarden die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever zijn verstrekt.
 21. Indien een opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen. Indien de opdrachtgever pas op de dag van het van kracht worden van de wijziging wordt geïnformeerd, kan de opdrachtgever de overeenkomst uiterlijk zeven dagen na de wijziging ontbinden.
 22. Indien in de overeenkomst afspraken worden gemaakt die afwijken van deze algemene voorwaarden, dienen deze afspraken schriftelijk te worden vastgelegd. Wordt dit niet gedaan, dan zijn deze ongeldig.

 

Aanvulling op de algemene voorwaarden: fotografie

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing indien gebruik wordt gemaakt van de dienst ‘fotografie’ en zijn aanvullend op bovenstaande voorwaarden.

 

 1. Een afspraak voor een fotosessie wordt gemaakt op een moment dat zowel opdrachtgever als fotograaf schikt.
 2. In het geval dat afgesproken is dat de fotosessie buiten plaatsvindt, kan de fotograaf besluiten de fotosessie die dag af te gelasten bij extreme weersomstandigheden, of onverwachte omstandigheden die de kwaliteit van de foto’s doet verminderen. Dit is ter beoordeling van de fotograaf.
 3. De fotograaf levert beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Bestaande elementen verwijderen, verplaatsen of verkleinen wordt in de regel niet gedaan, tenzij de fotograaf dit noodzakelijk vindt om een goede foto op te leveren of dit van tevoren overeen is gekomen.
 4. De fotograaf levert enkel door haar bewerkte foto’s aan. Onbewerkte of RAW-bestanden worden niet verstuurd.
 5. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om zelf de aangeleverde foto’s te bewerken. Mocht er toch een extra bewerking gewenst zijn, kan dit in overleg met de fotograaf geleverd worden, waarvoor de fotograaf gerechtigd is een extra tarief in rekening te brengen.
 6. De gemaakte beelden kunnen door de fotograaf worden gepubliceerd, online of in drukwerk. Wanneer nadrukkelijk wordt gevraagd geen foto’s te publiceren, is de fotograaf gerechtigd extra kosten in rekening te brengen voor de opdracht.
 7. Opdrachtgever wordt verzocht bij publicatie (o.a. op sociale media) de fotograaf – Kim Spapens Fotografie – te noemen als maker.
 8. Levering vindt plaats zoals afgesproken bij het sluiten van de overeenkomst.
 9. De beelden van de fotosessie worden geleverd zodra het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag ontvangen is door de fotograaf.
 10. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de fotograaf onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum en tijd uit te voeren, zal de fotograaf een nieuwe afspraak maken met de opdrachtgever. Wanneer het zeer moeilijk of onmogelijk blijkt een nieuwe afspraak te plannen, kan de fotograaf ertoe beslissen de overeenkomst te ontbinden.
 11. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 12. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de fotograaf is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 13. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet.